Приватне акціонерне товариство Транснаціональна корпорація «Граніт»

     
 
Дата розміщення: 12.07.2018

Особлива інформація на 11.07.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Федорук Євген Михайлович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

12.07.2018

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "ГРАНІТ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 11570, , Житомирська обл., Коростенський район, село Білошиці,, вул. Броварська, буд. 40
4. Код за ЄДРПОУ 32805271
5. Міжміський код та телефон, факс (04142) 4-91-62,, (04142) 4-50-51
6. Електронна поштова адреса granit2008@ukr.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

11.07.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 131, Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

12.07.2018

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

tnkgranit.prat.in.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

12.07.2018

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}