Приватне акціонерне товариство Транснаціональна корпорація «Граніт»

     
 
Дата розміщення: 12.07.2018

Особлива інформація на 11.07.2018

ВІДОМОСТІ

про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам: контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства; значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства; домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

N з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником)

Ознака типу відомостей про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи - власника (власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

111.07.2018домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товаристваТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАУ-КАПІТАЛ"351427530100
Зміст інформації:
Дата вчинення дії: 11.07.2018 року; Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: 200,00 (двісті) гривень 00 копійок за одну акцію; Дата набуття такого пакета: 10 липня 2018 року; Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАУ-КАПІТАЛ"; Ідентифікаційний код: 35142753; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 0%; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 0%; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 100%; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 100%.